top of page

Etický kodex dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) a pravidel a směrnic EU

skupiny VJ

V+J OBUV, s. r. o.

Třeboňská 235

373 73 Štěpánovice

Czech republic

​ 

IČ: 25172221, DIČ: CZ25172221

V+J OBUV CZ, s. r. o., člen koncernu 

Třeboňská 235

373 73 Štěpánovice

Česká republika

​ 

IČ: 48039870, DIČ: CZ48039870

VJ Schuh GmbH

V+J OBUV Slovakia, s. r. o. 

v likvidaci [zrušená]

Landstraße 82

4020 Linz

Rakouská republika

​ 

ID: FN534349h, UID: ATU75621338

Saratovská 6E

841 02 Bratislava

Slovenská republika

​ 

IČO: 35839007, DIČ: 2020226142

Od roku 1992 společnosti skupiny VJ věří, že mohou přispět ke zlepšení života svých zaměstnanců, dodavatelů, zákazníků a komunit, ve kterých společnosti skupiny VJ působí, zvýšením standardů zdraví, bezpečnosti na pracovišti, ekonomického blahobytu, vzdělávání, a respektu k životnímu prostředí – to vše v kontextu podpory dobrého firemního soužití a udržitelného rozvoje. VJ group jedná ve všech svých jednáních čestně a poctivě. V jejím hlavním provozním přesvědčení a kultuře je implicitní odhodlání, že skupina VJ bude budovat své podnikání ve spolupráci se zúčastněnými stranami na základě důvěry, týmové práce, poctivosti a vzájemného respektu. Skupina VJ očekává, že všichni její obchodní partneři budou fungovat na stejných principech.Kodex chování dodavatele zavazuje všechny dodavatele nebo výrobce zboží a služeb společnostem skupiny VJ, jejich subdodavatelům a/nebo zástupcům („dodavatelům“), aby provozovali své podnikání na základě, který je v souladu s požadavky kodexu chování dodavatele.Dodržování Kodexu chování dodavatele je podmínkou pro obchodování se skupinou VJ. VJ group si vyhrazuje právo čas od času ověřit, zda dodavatelé dodržují Kodex chování dodavatele. Neochota spolupracovat nebo opakované závažné porušování Kodexu chování dodavatele a/nebo místních zákonů může vést k omezení obchodu a/nebo ukončení obchodního vztahu mezi skupinou VJ a dodavatelem.Níže jsou uvedeny požadavky Kodexu chování dodavatele. Nenahrazují povinnost všech dodavatelů dodržovat místní zákony. V některých případech mohou tyto požadavky překračovat požadavky stanovené místními zákony.1. Důstojnost a respekt

Dodavatel nebude při jednání se svými zaměstnanci používat žádnou formu nucené práce, obtěžování, zneužívání nebo tělesných trestů.

2. Minimální věk zaměstnance

Zaměstnanci dodavatele musí být ve věku alespoň 18 let. Dodavatel může zaměstnávat osoby ve věku 16 až 18 let k vykonávání nenáročných činností, a to pouze za předpokladu, že není ohroženo zdraví, vzdělání, fyzické nebo psychické nebo morální zdraví mladého člověka, nebo sociální rozvoj. Dodavatelé nesmí za žádných okolností zaměstnávat osoby mladší 16 let.

3. Nediskriminace

Dodavatel nebude provozovat svou obchodní činnost ani vystavovat žádného ze svých zaměstnanců diskriminaci z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, náboženství, národnosti, věku nebo zdravotního postižení.

4. Odměny a výhody

Dodavatel poskytne svým zaměstnancům odměny a výhody, které jsou v souladu s místními zákony nebo, pokud místní zákony neexistují, které jsou spravedlivé a konkurenceschopné jak v rámci obuvnického průmyslu, tak v rámci místní komunity, ve které dodavatel působí, a to za všech okolností, při jednání se zaměstnanci v dobré víře.

5. Standardy pracoviště

Dodavatel zajistí bezpečné a čisté pracoviště, které zachovává vysoké standardy a chrání zdraví a bezpečnost každého zaměstnance.

Dodavatelé musí uznat, že všem zraněním lze předejít a přijmout taková opatření, která mohou být vyžadována k identifikaci takových rizik, včetně školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP).

6. Životní prostředí

Dodavatel bude provozovat své podnikání způsobem, který uznává potřebu ochrany životního prostředí.

7. Bezpečnost produktů

Dodavatel zajistí, aby zboží, které dodává skupině VJ, splňovalo nebo překračovalo minimální standardy kvality a bezpečnosti, které mu byly sděleny tak, aby nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců a zákazníků. Dodavatel bude plně spolupracovat při jakémkoli auditu bezpečnosti produktů, který může být čas od času prováděn.

tento kodex chování vznikl na základě pravidel BSCI

BSCI-Logo.svg.png
logo-VJ_var-2.1_GR.png
bottom of page